März 13, 2020 Mathias Kehle

Erschließung INGpark Teil 5

Bauzeit: März 2020 – Oktober 2021

 • Grabenaushub 20.000 m3
 •  Erdarbeiten 30.000 m³
 • PP-Rohre DN 200-400  1800 m
 • Stb.-Rohre DN 300-1000 1800 m
 • Schachtbauwerke Beton 46 Stck.
 • Schachtbauwerke PP 29 Stck.
 • Wasserleitung DN 100 1025 m
 • Wasserleitung DN 150 1200 m
 • Oberbodenabtrag 17.600 m3
 • Bodenverbesserung 32.600 m2
 • Schottertragschicht 9.000 m3
 • Asphaltfläche 9.300 m2
 • Abwasserpumpwerk 1 Stck.
 • Schrägklärer 1 Stck.
 • Drosselschacht 1 Stck.
 • Geschiebeschacht 1 Stck.
 • Betriebsgebäude Pumpwerk 1 Stck.